شناسنامه اثر بخش ادبی دومین جشنواره فرهنگی هنری معلمان هنرمند.docx

شناسنامه اثر بخش رسانه و فضای مجازی دومین جشنواره فرهنگی هنری معلمان هنرمند.docx

شناسنامه اثر بخش فیلم کوتاه دومین جشنواره فرهنگی هنری معلمان هنرمند.docx

شناسنامه اثر بخش نقد دومین جشنواره فرهنگی هنری معلمان هنرمند.docx

شناسنامه اثر بخش نمایشنامه نویسی و فیلمنامه نویسی دومین جشنواره فرهنگی هنری معلمان هنرمند.docx

شناسنامه اثر بخش هنرهای آوایی دومین جشنواره فرهنگی هنری معلمان هنرمند.docx

شناسنامه اثر بخش هنرهای نمایشی دومین جشنواره فرهنگی هنری معلمان هنرمند.docx

شناسنامه اثر ویژه بازنشسته گان دومین جشنواره فرهنگی هنری معلمان هنرمند.docx

شناسنامه اثر بخش هنرهای تجسمی دومین جشنواره فرهنگی هنری معلمان هنرمند.docx