شرایط و ضوابط رشته های آفرینش های ادبی دومین جشنواره فرهنگی هنری معلمان هنرمند.pdf

شرایط و ضوابط رشته های رسانه و فضای مجازی دومین جشنواره فرهنگی هنری معلمان هنرمند.pdf

شرایط و ضوابط رشته های هنرهای آوایی دومین جشنواره فرهنگی هنری معلمان هنرمند.pdf

شرایط و ضوابط رشته های هنرهای تجسمی دومین جشنواره فرهنگی هنری معلمان هنرمند.pdf

شرایط و ضوابط رشته های هنرهای نمایشی و فیلم کوتاه دومین جشنواره فرهنگی هنری معلمان هنرمند.pdf

ضوابط و شرایط رشته های دومبن جشنواره فرهنگی هنری معلمان هنرمند.pdf

ضوابط و شرایط رشته های نقد دومین جشنواره فرهنگی هنری معلمان هنرمند.pdf